Valtioneuvoston asetus MMM/2015/200

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Suvi Ruuska, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162248
Asia
Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annettua valtioneuvoston asetusta (234/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi vuodelta 2015 maksettavien viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen määrä sekä perustuen tukioikeuksien arvo ensimmäisessä maksuerässä. Vuodelta 2015 maksettavan viherryttämistuen määrää tukialueella AB ja nuoren viljelijän tuen määrää sekä perustuen tukioikeuksien arvoa ehdotetaan korotettaviksi, koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettavien tukien määrät valtioneuvoston asetuksen (234/2015) tukitasoilla alittaisivat yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013, jäljempänä tukiasetus, liitteessä II säädetyn vuosittaisen kansallisen enimmäismäärän. Lisäksi nuoren viljelijän tuen enimmäismäärää vuonna 2015 korotettaisiin yhdestä prosentista kahteen prosenttiin vuosittaisesta kansallisesta enimmäismäärästä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 14 päivänä joulukuuta 2015.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Perustuki, viherryttämistuki ja nuoren viljelijän tuki ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Euroopan unionin suoria tukia ja markkinatukia arvioitiin vuonna 2015 maksettavan yhteensä 531 miljoonaa euroa, jonka perusteella vuoden 2015 valtion talousarviossa momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 531 miljoonaa euroa. Tarkentuneen suorien tukien maksuaikataulun vuoksi tukivuoden 2015 maksuja siirtyy maksettavaksi vuoden 2016 puolella 29,7 miljoonaa euroa. Tätä koskeva vähennys momentin määrärahaan sisältyy vuoden 2015 valtion I lisätalousarvioon (224/2015). Vuodelta 2015 maksettavan viherryttämistuen määrää tukialueella AB ja nuoren viljelijän tuen määrää sekä perustuen tukioikeuksien arvoa ehdotetaan korotettaviksi, koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettavien tukien määrät valtioneuvoston asetuksen (234/2015) tukitasoilla alittaisivat tukiasetuksen liitteessä II säädetyn vuosittaisen kansallisen enimmäismäärän. Momentin määrärahasta käytetään vuonna 2015 perustukea varten enintään noin 250 miljoonaa euroa, viherryttämistukea varten enintään noin 156 miljoonaa euroa ja nuoren viljelijän tukea varten enintään noin 9,3 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen