Valtioneuvoston asetus YM/2015/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Ville Koponen, Hallitussihteeri p.+35 8295250132
Asia
Asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annettua valtioneuvoston asetusta muutettaisiin siten, että asukasvalinnassa otettaisiin käyttöön tulorajat. Tulorajat koskisivat sekä uusien asukkaiden valintaa että asunnon vaihtotilanteita valtion tuella rakennetuissa vuokra- ja osaomistusasunnoissa. Tulorajoja sovellettaisiin pääkaupunkiseudulla. Lisäksi pääkaupunkiseudulla myös asunnon vaihtotilanteissa tarkistettaisiin hakijan tulojen lisäksi asunnon tarve ja varallisuus. Esitys perustuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016. Asetusta sovellettaisiin 1 päivänä tammikuuta 2017 ja sen jälkeen tehtäviin asukasvalintapäätöksiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksen tavoitteena on edesauttaa valtion tukemien asuntojen osoittamista niitä eniten tarvitseville pienituloisille ruokakunnille. Lisäksi tavoitellaan työllisyyden ja kilpailukyvyn lisäämistä parantamalla pienituloisten mahdollisuuksia työllistyä ja saada asunto kireiltä asuntomarkkina-alueilta, sekä asumis- ja toimeentulotukimenojen vähentämistä. Tulorajojen soveltaminen ja asukasvalintaperusteiden tarkistaminen asunnon vaihtojen yhteydessä lisäisi työmäärää ja kustannuksia asuntojen omistajayhteisöissä asukasvalintojen tekemisen osalta ja kunnissa asukasvalinnan valvonnan osalta. Asukkaan kannalta asunnon hakemiseen ja vaihtoon tarvittaisiin aiempaa enemmän selvityksiä. Asukasvalintakriteerien tarkistaminen asunnon vaihtotilanteissa voi edesauttaa sitä, että asumistarpeiden muuttuessa ja mahdollisesti tulotason noustessa asukkaat muuttaisivat entistä aktiivisemmin muualle valtion tuella rakennetusta asunnosta. Ehdotetun muutoksen myötä vuokrataloista saattaisi myös muodostua asukasrakenteeltaan nykyistä yksipuolisempia ja esimerkiksi segregaation eteneminen saattaisi vahvistua. Näin ollen on tarpeen, että asukasrakenteen kehitystä seurataan edelleen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen