Hallituksen esitys LVM/2016/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

HE 50/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Suvi Nevalainen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295342017
Asia
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomi on hyväksynyt yleissopimuksen ja se on tullut voimaan 1.9.2013. Yleissopimuksessa on sovittu maksutelevisiotoiminnassa käytettävien ehdollisen pääsyn järjestelmien oikeudellisesta suojasta. Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisussaan 2.10.2013 katsonut, että yleissopimus kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Koska Suomella ei ollut toimivaltaa hyväksyä kyseistä yleissopimusta, valtioneuvosto päätti irtisanoa yleissopimuksen 22.10.2015 ja irtisanominen tuli voimaan 1.3.2016. Kumottava voimaansaattamislaki ei aiheuta sisällöllisiä muutoksia ehdollista pääsyä koskevaan lainsäädäntöön, koska yleissopimukseen liittymisellä ei ollut lainsäädäntövaikutuksia ja Suomen voimassa oleva sääntely on yhteensopiva EU:n ehdollisen pääsyn direktiivin kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen