Hallituksen esitys TEM/2016/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 54/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Tuula Manelius, Hallitusneuvos p.+35 8295064909
Asia
Esitys sisältää kaksi muutosehdotusta alueiden kehittämisestä ja rakennerahastojen hallinnoinnista annettuun lakiin (7/2014). Lain 1 §:ssä lain tavoitetta ja 4 §:ssä alueiden kehittämisen tavoitteita tarkennetaan vastaamaan valtioneuvoston 25.2.2016 antamaa päätöstä alueiden kehittämisen painopisteistä. Lain 13 §:ää muutettaisiin niin, että alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan tehtävä lakkaisi ja alueiden kehittämisen kokonaisuutta ja siinä tarvittavaa yhteensovittamista käsittelisi uusi alueiden uudistumisen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävät olisivat aiempaa strategisempia ja kokoonpanoa tarkennetaan neuvottelukunnan aseman vahvistamiseksi. Alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 8 §:ään on tarkoitus lisätä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille oikeus rahoittaa rakennerahasto-ohjelman yrityspalvelujen kehittämistä koskevia hankkeita. Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys ei lisää valtion kokonaismenoja. Tarvittava rahoitus toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön menokehyksen puitteissa. Yrityspalvelujen kehittämisen rahoittamiseen voidaan asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle osoittaa Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 2014-2020 Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusosuutta korkeintaan 3 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen