Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM/2016/33

« Raha-asiainvaliokunta 25.8.2016 12.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Hanna Mäntylä
Esittelijä
Anu Kangasjärvi, Hallitussihteeri p.029 5163224
Asia
Asetuksessa oleva helikopterin korvausperuste muutettaisiin koskemaan yksityisten helikopterien sijasta kaikkia helikoptereita. Lisäksi ehdotetaan, että yksi- ja kaksimoottoristen helikopterien erillisistä korvaustaksoista luovuttaisiin. Kaikkia helikoptereita koskevaksi uudeksi taksaksi ehdotetaan 1 262 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja sen jälkeen 315,50 euroa jokaiselta alkavalta neljännestunnilta. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Kansaneläkelaitoksen Rajavartiolaitokselle tilittämät matkakustannusten korvaukset vähenisivät arviolta noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla olevat sairausvakuutuksen kulut vähenisivät siten vuositasolla noin 1,5 miljoonaa euroa, josta vakuutettujen rahoittamaa osuutta olisi noin 800 000 euroa ja valtion rahoittamaa osuutta noin 700 000 euroa. Valtion osuus siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön momentilta 33.30.60 Rajavartiolaitoksen momentille 26.20.01. Siirron määrä olisi vuoden 2016 osalta 168 000 euroa ajalta 1.9. - 31.12.2016 ja vuoden 2017 alusta lukien 700 000 euroa vuodessa. Rajavartiolaitoksen rahoitus vähenisi vuositasolla noin 1 miljoonalla eurolla. Yksityisten helikopteritoimijoiden osalta korvaustaksan nousu 0,59 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja sen jälkeen 0,15 euroa jokaiselta alkavalta neljännestunnilta nostaisi Kansaneläkelaitoksen matkakustannusten korvausmenoja vähäisen määrän.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta