Hallituksen esitys MMM/2016/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta

HE 48/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Marja-Leena Härkönen, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162328
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia afrikkalaisen sikaruton estämiseksi siten, että kiinteää keinovaloa voitaisiin käyttää villisian ja supikoiran metsästyksessä villisian ruokintapaikalla. Lisäksi laissa olevia asetuksenantovaltuuksia täydennettäisiin siten, että valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin aitauksen ominaisuuksista ja käyttämisestä pyyntivälineenä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lakimuutoksella pyritään muiden afrikkalaisen sikaruton estämiskeinojen kanssa säästämään seuraavat kansantaloudelle ja sikataloudelle aiheutuvat negatiiviset vaikutukset. Yhden afrikkalaisen sikarutto -taudinpurkauksen eli todetun taudin keskimääräinen hinta-arvio kansantaloudelle on noin 10,5 miljoonaa euroa. Kotieläinsektorin tappiot olisivat noin 17,3 miljoonaa euroa. Kansantaloudelle kaiken sikatuotteiden viennin keskeytymisen pidentyminen kuukaudella maksaisi 2,5 miljoonaa euroa ja kotieläinsektorille 4,2 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen