Hallituksen esitys SM/2016/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

HE 42/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Timo Kerttula, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488589
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2017 alussa voimaan tulevaa yksityisistä turvallisuuspalveluista annettua lakia. Ehdotetut muutokset koskevat pääasiassa yksityisiin turvallisuuspalveluihin liittyvien lupaprosessien sujuvoittamista. Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että hyväksymisviranomaisena voisi hakijan kotikunnan poliisilaitoksen sijasta olla mikä tahansa poliisilaitos. Hyväksymisen voisi myös peruuttaa mikä tahansa poliisilaitos. Myös vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymisen hakemista koskevia menettelysäännöksiä ehdotetaan muutettaviksi. Hakemus jätettäisiin poliisilaitokselle mutta se voitaisiin panna vireille myös sähköisesti. Poliisilaitos voisi kuitenkin erityisestä syystä velvoittaa hakijan saapumaan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä lähinnä teknisinä pidettäviä muutoksia sekä vähäisiä asiasisältöä koskevia täsmennyksiä. Ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetulla sääntelyllä sujuvoitetaan yksityisen turvallisuusalan lupaprosesseja. Ehdotetulla sääntelyllä on vähäisiä säästövaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen