Hallituksen esitys TEM/2016/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

HE 57/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Riikka Aaltonen, Kaivosylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064216
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaivoslakia. Muutoksia ehdotetaan kullanhuuhdonta-alueen enimmäispinta-alaan ja kullanhuuhdontaluvan voimassaoloaikaan. Täytäntöönpanomääräystä koskeva sääntely ulotettaisiin koskemaan kullanhuuhdontaluvan myöntämistä koskevaa päätöstä. Kaivosviranomaiselle annettaisiin nykyistä laajemmat valtuudet määrätä kullanhuuhdonta-alueen pinta-alasta sekä luvan voimassaolosta, kun kyseessä on kullanhuuhdontaluvan jatkamista koskeva päätös. Lisäksi kaivosviranomaisella olisi mahdollisuus harkintansa mukaan myöntää toiminnanharjoittajalle oikeus aloittaa kullanhuuhdontatoimenpiteet kyseessä olevaa lupapäätöstä koskevasta muutoksenhausta huolimatta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kaivoslain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetut muutokset mahdollistaisivat kullanhuuhdontatoiminnan sujuvamman jatkuvuuden samalla kun perinteisen kullanhuuhdontakulttuurin hallinnollinen taakka kevenisi sekä viranomaisten että toimijoiden osalta. Hallinnollista taakkaa keventävillä muutoksilla olisi myönteisiä taloudellisia vaikutuksia toimijoille. Muutokset eivät heikentäisi asianosaisten oikeuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen