Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2015/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 132/2015 vp; EV 25/2016 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 132/2015

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Vilppu Talvitie, Hallitusneuvos p.029 5162417
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimiin perustettavan yhtiön kotipaikan sijoittamiseksi Rovaniemelle. 2. Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan vuoden 2017 loppuun mennessä selvitys nyt säädettävän lainsäädännön vaikutuksista.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2016 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin sekä päättää, että laki Metsähallituksesta ja laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen