Hallituksen esitys PLM/2016/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Puolustusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

HE 44/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Perttu Wasenius, Hallitussihteeri p.029 5140603
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asevelvollisuuslakia (1438/2007). Esityksen tavoitteena on lisätä kykyä vastata nopeasti muuttuviin turvallisuustilanteisiin. Asevelvollisuuslain mukaan määräys kertausharjoitukseen on annettava vähintään kolme kuukautta ennen harjoituksen alkamista. Esityksessä ehdotetaan, että määräajasta voitaisiin poiketa niiden harjoitusten osalta, jotka järjestetään sotilaallisen valmiuden joustavan kohottamisen vuoksi ja jos Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevä tarve tätä edellyttäisi. Päätöksen määräajasta poikkeamisesta tekisi tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä. Määräys nopeasti järjestettävään kertausharjoitukseen annettaisiin yksittäiselle asevelvolliselle enintään 30 päiväksi kerrallaan. Edellä mainitun lisäksi ehdotetaan, että asevelvollisuuslaissa säädetyt kertausharjoitusvuorokausien enimmäismäärät kaksinkertaistettaisiin nykyisestä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta.
Vaikutukset
Ehdotetut muutokset parantaisivat osaltaan Suomen kykyä vastata nopeasti ja joustavasti muuttuviin turvallisuustilanteisiin. Esityksellä ei olisi merkittäviä vaikutuksia valtiontalouteen tai yrityksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen