Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2016/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (lähetettyjen työntekijöiden direktiivin muutosdirektiivi)

U 16/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Päivi Kantanen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295048938
Asia
Euroopan komissio antoi 8 päivänä maaliskuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta. Komission tavoitteena on luoda tasavertaiset toimintaedellytykset työntekijöitä lähettävien ja kotimaisten yritysten välille sen varmistamiseksi, että kotimaisiin yrityksiin sovellettavia sääntöjä sovelletaan myös työntekijöitä lähettäviin yrityksiin. Näin varmistetaan työntekijöiden suojelu ja oikeudenmukainen kilpailu yritysten välillä. Puuttuakseen sopimattomiin käytäntöihin ja edistääkseen periaatetta, jonka mukaan samassa paikassa tehtävästä samasta työstä olisi saatava sama korvaus, komissio pyrkii muuttamaan kohdennetusti lähetetyistä työntekijöistä annettua direktiiviä 96/71/EY. Komissio katsoo, että kaikkia lähetettyihin työntekijöihin ja heidän työehtoihinsa liittyviä väärinkäytöksiä ja ongelmia ei käsitelty niin sanotussa lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanodirektiivissä, jonka täytäntöönpanon määräaika on 18 päivänä kesäkuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Suomen osalta ehdotetut muutokset vaikuttavat toteutuessaan ulkomaisten palveluntarjoajien ja suomalaisten toimijoiden kilpailuedellytyksiä tasaavasti. Suomessa tämä vaikutus on ilmeisesti kuitenkin vähäisempi kuin niissä maissa, jotka eivät tällä hetkellä sovella direktiiviä kaikilla toimialoilla, tai jotka eivät sovella vuokratyödirektiivin mukaista yhdenvertaisuutta myös lähetettyihin vuokratyöntekijöihin. Suomen osalta merkittävin muutos nykytilaan vaikuttaisi olevan ehdotus uudeksi 2a artiklaksi, jonka mukaan yli 24 kuukauden pituiseksi oletetun tai tosiasiallisesti yli kahden vuoden pituisen työntekijän lähettämisen tilanteessa sitä jäsenvaltiota, jonka alueelle työntekijä lähetetään työhön, pidetään maana, jossa hän tekee työtä tavallisesti. Tällä hetkellä aikarajaa, jonka jälkeen työntekijää olisi kohdeltava täysin yhdenvertaisesti työntekomaassa tavanomaisesti työtä tekevien henkilöiden kanssa, ei ole määritelty.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen