Valtioneuvoston periaatepäätös SM/2016/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2016 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi 2016-2020

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Sanna Heikinheimo, Poliisijohtaja p.029 5488553
Asia
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian päämääränä on pienentää sekä kansallista että kansainvälistä harmaata taloutta ja talousrikollisuutta Suomessa. Strategiassa on huomioitu eduskunnan tarkastusvaliokunnan vaatimusten mukaisesti kansainvälisyys, kokonaisvaltainen strategian muodostaminen, torjuntatyön johdonmukaisuus ja sen ennustettava eteneminen pitkällä aikavälillä. Strategiassa on pyritty suuntaamaan huomiota erityisesti kansainvälisiin raha- ja tavaravirtoihin sekä liikkuvan työvoiman kysymyksiin. Strategiassa ehdotetaan toteutettavaksi neljä kärkihanketta tavoitteiden saavuttamiseksi eri ministeriöiden tai viranomaisten johdolla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää tehdä periaatepäätöksen kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi 2016-2020
Vaikutukset
Strategian toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa ensisijaisesti viranomaistoimintaa kehittämällä. Strategian ja sen toimenpiteiden toteuttaminen saattaa edellyttää käytettävissä olevien resurssien uudelleenkohdennusta. Resursseista päätetään osana hallituksen valtiontalouden kehys- ja talousarvioprosessia. Strategialla vähennetään kilpailua vääristäviä tekijöitä, lisätään sekä Suomen kilpailukykyä että kiinnostavuutta hyvänä investointikohteena ja luotettavana investoijana. Strategian tavoitteena on lisäksi luoda yrityksille tasavertaiset toimintaedellytykset ja korruptiosta vapaa yritystoiminta. Viranomaisten toiminnan vaikuttavuutta pyritään puolestaan lisäämään yhdenmukaisella torjunnan strategialla, yhteisen tilannekuvan luomisella, viranomaisten koordinoidulla yhteistyöllä sekä yhtenäisemmän tietopohjan avulla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen