Hallituksen esitys YM/2016/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravalain ja avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta

HE 155/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Ville Koponen, Hallitussihteeri p.+35 8295250132
Asia
Esityksellä luovuttaisiin vaatimuksesta, jonka mukaan 40 vuoden korkotukilainaa vuokra-asuntojen rakentamiseen voivat saada vain yleishyödyllisiksi nimetyt asuntoyhteisöt. Jatkossa yleishyödyllisyysvaatimus toteutettaisiin hankekohtaisesti. Muutoksen tarkoituksena on lisätä toimijoiden kiinnostusta valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Olemassa olevien korkotuki- ja aravalainansaajien osalta yleishyödyllisyysvaatimus säilytettäisiin yhteisökohtaisena, ja halutessaan ne voisivat jatkossakin tuottaa valtion tukemia asuntoja yleishyödyllisyyden piirissä. Samalla korkotuki- ja aravalainansaajia koskevia rajoituksia kiristettäisiin korostaen näin valtion tukeman asuntotuotannon sosiaalista ja pitkäjänteistä luonnetta. Yleishyödyllisten yhteisöjen valvontaa koskevia säännöksiä tarkennettaisiin, ja asetustasolla olevaa säännöstä muutettaisiin siten, että omistajan lainansaajayhteisöön sijoittamille varoille laskettu kohtuullinen tuotto alennettaisiin nykyisestä kahdeksasta neljään prosenttiin. Esityksellä toteutettaisiin useita hallitusohjelman kirjauksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravalain ja avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET Esityksellä ei olisi suoria valtiontaloudellisia vaikutuksia. Valtion tukemaan asuntotuotantoon valtion asuntorahastosta osoitettava korkotukilainoituksen hyväksymisvaltuus päätetään vuosittain valtion talousarvion yhteydessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen