Valtioneuvoston periaatepäätös TEM/2016/88

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.9.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta - Hallituksen painopisteet vuosille 2016-2019

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Juha-Pekka Suomi, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295047122
Asia
Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010; kotoutumislaki) 34 §:n mukaisesti valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta kotouttamisen kehittämisestä laatimalla kotouttamisen tavoitteet sisältävän valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto teki ensimmäisen periaatepäätöksen valtion kotouttamisohjelmasta (VALKO I) 7.6.2012. Tässä ohjelmassa kuvattiin kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämispolitiikan poikkihallinnollinen kokonaisuus. Valtion kotouttamisohjelmassa vuosille 2016 – 2019 keskitytään pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan perustuvaan neljään tavoitealueeseen: 1.Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet osaltaan vahvistamaan Suomen innovaatiokykyä; 2.Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti; 3.Lisätään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa; 4.Kannustetaan avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, eikä rasismia sallita.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy periaatepäätöksen valtion kotouttamisohjelmasta (RV)
Vaikutukset
Valtion kotouttamisohjelman toimenpiteitä toteutetaan valtion talousarvion, valtiontalouden menokehyksen ja kuntatalouden menorajoitteen puitteissa. Ohjelma sisältää hallituskauden kotouttamisen painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja julkisen talouden suunnitelmassa 2017–2020 määritellyt kotoutumisen edistämisen resurssit, EU-rahoitus mukaan lukien. Valtion kotouttamisohjelma on hyväksytty kunnallistalouden ja – hallinnon neuvottelukunnan kokouksessa 10.5.2016.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen