Valtioneuvoston asetus LVM/2016/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tomi Lindholm, Neuvotteleva virkamies p.029 5342021
Asia
Radio- ja telepäätelaitedirektiivi on uudistettu huhtikuussa 2014 annetulla radiolaitedirektiivillä, joka saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä 17.6.2016. Lakiteknisistä syistä ja sääntelyn sujuvoittamiseksi tällaisia delegoiduissa yhteisösäännöksissä tarkennettavia vaatimuksia ei ole kirjattu lain tasolle tietoyhteiskuntakaareen (917/2014). Direktiiviin perustuvat velvoitteet voidaan kansallisesti panna täytäntöön myös alemman asteisella säädöksellä. Radiolaitedirektiivin 3 artiklan 3 kohdan vaatimusten sekä 5 artiklan mukaisten rekisteröinti- ja ilmoitusvelvoitteiden kansallista täytäntöönpanoa varten tietoyhteiskuntakaaren 251 § 2 momentissa ja 252 § 2 momentissa on säädetty, että EU:n täytäntöönpanosäädöksissä erikseen määriteltyjen tiettyihin radiolaiteluokkiin kuuluvien laitteiden erityisistä vaatimuksista sekä rekisteröinti- ja merkintävelvoitteista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 11.7.2016. Asetuksen 2 §:ää sovellettaisiin kuitenkin vasta 12.6.2018 lähtien.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen