Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ja sopimuksen hyväksyminen OM/2016/82

« Raha-asiainvaliokunta 7.7.2016 13.00

Oikeusministeriö

Vuokrasopimus Rikosseuraamuslaitoksen Jyväskylän uudisrakennuksesta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Marianne Mäki, Neuvotteleva virkamies p.029 5150238
Asia
Laukaan vankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston toiminta yhdistetään ja siirretään Jyväskylään rakennettavaan uudisrakennukseen, jonne tulee noin 60-paikkainen avovankila ja tilat yhdyskuntaseuraamustoimistolle. Oikeusministeriö oikeuttaisi Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamaan ehdollisesti allekirjoitetun vuokrasopimuksen Jyväskylän uudisrakennuksesta, osoitteessa Ramoninkatu 4, 40100 Jyväskylä. Hankkeen toteuttaa Jykes Kiinteistöt oy. Kokonaisvuokra Rikosseuraamuslaitokselle on 840 000 euroa vuodessa. Toimitilat on tarkoitus ottaa Rikosseuraamuslaitoksen käyttöön 1.1.2019. Senaatti-kiinteistöillä on osto-oikeus kiinteistön siirtämiseksi valtion taseeseen ensimmäisen käyttövuoden jälkeen. Siinä vaiheessa laaditaan uusi vuokrasopimus valtion uuden vuokrajärjestelmän mukaisin ehdoin. Kokonaisvuokra Rikosseuraamuslaitokselle on 786 500 euroa vuodessa. Uuden yksikön toimintamenot katetaan Rikosseuraamuslaitoksen kehyspäätöksen mukaisilla toimintamenomäärärahoilla momentilta 25.40.01.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
Uudet toimitilat edistävät vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston yhteisten asiakasprosessien kehittämistä ja synergiaetuja henkilökunnan käytössä. Avovankila voi nykyistä paremmin hyödyntää yhdyskuntaseuraamustoimiston verkostoja ja osaamista. Avovankilan sijoittaminen Jyväskylään edistää vankien kiinnittymistä rikoksettomaan elämään ja Jyväskylän kaupunkialueen palvelujen nykyistä parempaa käyttöä rangaistuksen täytäntöönpanon aikana ja vapautumisen jälkeen. Kokonaisvuokra on Rikosseuraamuslaitokselle 840 000 euroa vuodessa. Hanke tuottaa välittömiä toimintamenosäästöjä 140 000 euroa vuodessa vuoden 2019 alusta lukien. Kun Senaatti-kiinteistöt ostaa kiinteistön valtion taseeseen, kokonaisvuokra Rikosseuraamuslaitokselle laskee 786 000 euroon vuodessa ja toimintamenosäästöä saadaan noin 195 000 euroa vuodessa. Hankkeessa on huomioitu valtion toimitilastrategian mukaiset tilatehokkuusvaatimukset. Tilantarve paranee yhteisten tilojen käytön myötä 12 966 htm2:sta 2862 htm2:een (htm2/vankipaikka laskee 246:sta 48:aan). Laukaan vankilan energiatehokkuus on rakennusten huonon kunnon vuoksi heikoin mahdollinen. Uudisrakennus rakennetaan ympäristöministeriön energiatehokkuudesta annetun määräyksen mukaisesti, jolloin energiatehokkuus paranee merkittävästi. Jos toimintaa jatkettaisiin Laukaan vankilassa, tilat vaatisivat peruskorjauksen, jolla olisi noin 10 miljoonan euron kustannusvaikutus. Korjaaminen ei olisi valtion kokonaisedun mukaista, koska tilatehokkuus ei paranisi eikä tiloista saisi nykyisiä teknisiä vaatimuksia vastaavia.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta