Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2016/54

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Ulkoasiainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 63/2016 vp; EV 65/2016 vp)

HE 63/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Kaija Suvanto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351159
Asia
Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä tehdään seuraava varauma: "Lisäpöytäkirjan 3 artiklan 2 kohta ei sido Suomea. Suomen lainsäädäntö mahdollistaa ulkomaisten välitystuomioiden täytäntöönpanon. Välitystuomiot pannaan täytäntöön välimiesmenettelylain (967/1992) 54 ja 55 §:n mukaisesti, mikä perustuu ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyn New Yorkin yleissopimuksen määräyksiin. Lainsäädäntö soveltuu lisäpöytäkirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin välitystuomioihin. Välitystuomion täytäntöönpanoa koskeva hakemus toimitetaan käräjäoikeudelle."
Esitys
Tasavallan presidentti hyväksyy Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan ja päättää varauman tekemisestä sekä vahvistaa lain Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen