Valtioneuvoston asetus YM/2016/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momentin muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Oili Rahnasto, Hallitusneuvos p.+35 8295250244
Asia
Ehdotettavalla valtioneuvoston asetuksella muutettaisiin ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (714/2014) 3 §:n 3 momentti. Muutos kohdistuu momentin 3 kohtaan, jossa säädettäisiin kokonaan uusi vaatimus direktiivilaitoksen lupahakemuksen sisällölle. Lupahakemuksessa olisi vastedes esitettävä muiden tarvittavien tietojen ja asiakirjojen ohella tiivistelmä hakijan ympäristöluvan hakemista varten tarkastelemista tekniikoiden ja toimenpiteiden päävaihtoehdoista. Asetuksen muutoksella saatettaisiin kansalliseen lainsäädäntöön teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (teollisuuspäästödirektiivi) 12 artiklan 1 kohdan k alakohta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momentin muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen