Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2016/55

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 85/2016 vp; EV 91/2016 vp)

HE 85/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Erkki Papunen, Lakimies, esittelijä p.029 5163298
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, lain sosiaalihuoltolain muuttamisesta, lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta sekä lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen