Hallituksen esitys TEM/2016/105

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta

HE 116/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Sari Rapinoja, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295060120
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköturvallisuuslaki. Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston pienjännitedirektiivi ja Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi. Pienjännitedirektiivi ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi ovat osa Euroopan unionissa toteutettavaa laajaa tuotesääntelyuudistusta. Direktiiveihin perustuvan sääntelyn lisäksi ehdotettuun lakiin sisältyisi myös kansallista sähköturvallisuussääntelyä. Esitetyllä sähköturvallisuuslailla varmistettaisiin sähkölaitteistojen rakentamisen sekä sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen käytön aikainen turvallisuus. Laissa säädettäisiin sähkölaitteistojen rakentamista sekä sähkölaitteistojen ja sähkölaitteiden huoltamista, korjaamista ja tarkastamista koskevista vaatimuksista, sähköalan töistä ja niiden valvonnasta sekä sähkövahinkojen korvaamisesta. Merkittävimmät kansalliset muutokset koskevat sähkölaitteistoluokituksen yksinkertaistamista, sähkölaitteistolle tehtyjen varmennus- ja määräaikaistarkastusten ilmoittamisesta luopumista, varmennusoikeusurakoinnin poistamista ja sähkölaitteiston haltijan vastuun ja kunnossapidon merkityksen korostamista. Sähköturvallisuusviranomaisena toimisi edelleen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Voimassa oleva sähköturvallisuuslaki sekä sen nojalla annettu alemman asteinen lainsäädäntö kumottaisiin. Nykyisin sähköturvallisuuslaissa oleva hissejä koskeva sääntely on ehdotettu erotettavaksi omaksi erillislaiksi (HE 23/2016 vp). Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annettua lakia siten, että hissiturvallisuuslaki, painelaitelaki, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annettu laki, räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annettu laki ja sähköturvallisuuslaki kuuluisivat ilmoitetuista laitoksista annetun lain soveltamisalaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Sähköturvallisuuslainsäädännön kokonaisuudistus on pääasiassa lainsäädäntötekninen uudistus ja sisällöllisiä muutoksia on ehdotettu rajallisesti. Pienjännitedirektiivin ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin voimaansaattamisen myötä uudessa sähköturvallisuuslaissa on aiempaa tarkemmat säännökset eri talouden toimijoiden velvollisuuksista, mutta merkittävistä muutoksista niissä ei ole kyse. Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen