Hallituksen esitys TEM/2016/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi

HE 117/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Sami Teräväinen, Hallitussihteeri p.+35 8295060088
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi painelaitelaki. Lailla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston painelaitteita koskevat direktiivit. Painelaitteita koskevat direktiivit ovat osa Euroopan unionissa toteutettavaa laajaa tuotesääntelyuudistusta. Direktiiveihin perustuvan sääntelyn lisäksi lakiin sisältyisi myös painelaitteita koskeva kansallinen sääntely. Laissa säädettäisiin painelaitteiden olennaisista turvallisuusvaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden arvioinnista, tarkastamisesta ja käytön aikaisesta valvonnasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen painelaitelaiksi
Vaikutukset
Esitys on suurelta osin lainsäädäntötekninen ja sen keskeisenä tavoitteena on painelaitteita koskevan lainsäädännön sisällöllinen ja rakenteellinen selkiyttäminen. Esitys ei sisällä merkittäviä muutoksia painelaitteiden teknisiin ja turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin. Painelaitteita koskevien direktiivien voimaansaattamisella selvennettäisiin talouden toimijoiden velvollisuuksia. Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen