Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2016/36

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2016 vp; EV 103/2016 vp)

HE 74/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kreetta Simola, Viestintäneuvos p.029 5342609
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer
 3. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
 5. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen
 7. Laki maakaaren 9 a luvun 1 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 9 a kap. 1 § i jordabalken
 9. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 18 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
 11. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
 13. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
 15. Laki verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 93 a § i lagen om beskattningsförfarande
 17. Laki varainsiirtoverolain 56 b §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 56 b § i lagen om överlåtelseskatt
 19. Laki ennakkoperintälain 6 a §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 6 a § i lagen om förskottsuppbörd
 21. Laki veripalvelulain 11 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 11 § i blodtjänstlagen
 23. Laki arvonlisäverolain 165 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 165 § i mervärdesskattelagen
 25. Laki verotililain 7 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 7 § i skattekontolagen
 27. Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 4 § i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat
 29. Laki valmisteverotuslain 32 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 32 § i punktskattelagen