Valtioneuvoston kirjelmä SM/2016/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (erityisosaajadirektiivi)

U 44/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Elina Johansson, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488615
Asia
Euroopan komissio antoi 7 päivänä kesäkuuta 2016 ehdotuksen KOM (2016) 378 lopullinen direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten sekä aiemman direktiivin 2009/50/EY kumoamiseksi. Ehdotus on osa pyrkimyksiä luoda yhteinen, kokonaisvaltainen maahanmuuttopolitiikka sekä erityisesti luoda laillisen maahanmuuton uusi politiikka.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Mikäli ehdotus hyväksytään ehdotetussa muodossa, tarkoittaa tämä muutoksia Suomen lainsäädäntöön, erityisesti ulkomaalaislakiin. TALOUDELLISET: Koska ehdotus liittyy työvoiman maahanmuuton määrään ja rakenteeseen, ehdotuksella voidaan arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia. Ehdotuksessa kielletään rinnakkaiset, kilpailevat kansalliset järjestelmät, jonka voidaan olettaa aiheuttavan ainakin joitain hallinnollisia kustannuksia. Olennaista on, että myös jatkossa yritykset pystyvät joustavasti ja ripeästi rekrytoimaan kolmansien maiden kansalaisia tehtäviin, jotka edellyttävät korkeaa osaamistasoa. Ehdotuksen taloudellisia vaikutuksia ei ole vielä pystytty tässä vaiheessa arvioimaan laajasti. Taloudellisten vaikutusten selvittämistä jatketaan arvioiden täsmentämiseksi ja tarkentamiseksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen