Valtioneuvoston asetus PLM/2016/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Perttu Wasenius, Hallitussihteeri p.029 5140603
Asia
Ehdotettu asetus liittyy Tasavallan Presidentin 29 päivänä kesäkuuta 2016 vahvistamiin lakeihin Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta (HE 73/2016 vp, EV 72/2016 vp). Lait tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 2016. Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin edellä mainituilla lainmuutoksilla luotavista Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin viroista. Asetusehdotus sisältää tarkemmat säännökset virkojen kelpoisuusvaatimuksista, nimittävästä tahosta sekä virkojen julistamisesta haettavaksi. Lisäksi apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virat lisättäisiin asetuksen sisältämään luetteloon Puolustusvoimien viroista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti lakien kanssa 1 päivänä elokuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetuksella on tarkoitus täydentää apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virkoja koskevaa sääntelyä yksityiskohtien osalta, eikä sillä ole lakeihin sisältyvästä sääntelystä riippumattomia itsenäisiä vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen