Määrärahan jako MMM/2016/127

« Raha-asiainvaliokunta 7.7.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Määrärahan ja myöntämisvaltuuden osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen vuonna 2016

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Marja Kokkonen, Metsäneuvos p.029 5162444
Asia
Päätöksellä osoitetaan Suomen metsäkeskukselle valtion talousarvion momentilta 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) määrärahaa 8 444 000 euroa, joka on valtion kuluvan vuoden II lisätalousarviossa myönnetty kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaisten puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi hyväksyttyjen töiden tuen maksamiseen. Lisäksi Suomen metsäkeskukselle osoitetaan lisätalousarviossa II myönnetty 30 000 000 euron valtuus käytettäväksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain tukipäätösten hyväksymiseen. Ottaen huomioon 11.2.2016 Suomen metsäkeskukselle samalta momentilta osoitettu 55 230 000 euron määräraha Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksiköllä on käytettävissä kuluvana vuonna yhteensä 63 674 000 euroa tukipäätösten maksamiseen. Tukihakemuksia Suomen metsäkeskus voi kuluvana vuonna hyväksyä 88 000 000 eurolla. Valtuutta voidaan käyttää myös kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtyjen tukipäätösten virheiden korjauksiin.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
Myöntämisvaltuuden lisäys on tarkoitus käyttää erityisesti nuoren metsän hoito- ja taimikon varhaishoitotöiden rahoitushakemusten hyväksymiseen.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta