Valtioneuvoston asetus STM/2016/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Kari Paaso, Johtaja p.029 5163340
Asia
Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi tupakkalain (549/2016) 76 §:n 3 momentin ja 77 §:n 3 momentin nojalla tupakointitilan rakenteellisista ja toimivuutta koskevista rakennusteknisistä vaatimuksista sekä ravitsemisliikkeen tupakointitilan vähimmäispinta-alasta. Tupakkalaissa säädetyn mukaisesti nykyinen ravitsemisliikkeiden tupakointitiloja koskeva sääntely laajenisi koskemaan myös muita tupakointitiloja. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.8.2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tupakointitiloista
Vaikutukset
Ehdotetun sääntelyn vaikutukset on arvioitu hallituksen esityksessä tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 15/2016 vp, s. 68).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen