Hallituksen esitys STM/2016/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

HE 124/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulakia. Lain valvontasuunnitelmia ja valvontaohjelmia koskevia säännöksiä kevennettäisiin poistamalla niiden suunnitteluun ja sisältöön liittyviä pakollisia vaatimuksia. Lain ilmoitusmenettelystä poistettaisiin kunnallisen viranomaisen velvollisuus tehdä päätös ilmoituksen johdosta. Lisäksi terveydensuojelulain ilmoitusmenettelyä täsmennettäisiin vastaamaan muuta ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöä. Talousveden laatua ja valvontaa koskevia säännöksiä muutettaisiin juomavesidirektiiviin tehtyjen muutosten täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi säännöksiä kevennettäisiin poistamalla vaatimus kunnan viranomaisen hyväksynnästä pieniltä talousvettä toimittavilta laitoksilta siirtämällä ne ilmoitusmenettelyn piiriin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Esityksessä vähennettäisiin joitakin lain mukaisia ilmoitusvelvollisuuksia ja pienimpien talousvettä toimittavien laitosten lupamenettelystä siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn, mutta muutoin ei varsinaisesti lisättäisi tai vähennettäisi yritysten velvoitteita. Talousveden valvonnan tehostaminen ehkäisee vesihuollon häiriötilanteita, joiden kustannukset voivat olla huomattavat sekä julkiselle vallalle että yrityksille. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Pakollisten suunnitteluvelvoitteiden ja päätöksentekovelvoitteen poistaminen vähentää kuntien tehtäviä, vaikka lain valvontatehtäviä ei varsinaisesti vähennettäisi. Hallituksen kärkihankkeiden toimenpideohjelmassa on arvioitu, että suunnitteluvelvoitteiden poistaminen johtaisi kuntien osalta noin 0,5 miljoonan euron säästöihin ja ilmoitusmenettelyn keventäminen noin 0,8 miljoonan euron säästöihin. YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVAIKUTUKSET Hallinnollisten säännösten keventämisen johdosta valvontaresursseja voidaan suunnata nykyistä paremmin valvontaa vaativiin kohteisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen