Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2016/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoiden sääntöjen osalta

U 33/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Sini Wirén, Neuvotteleva virkamies p.029 5342532
Asia
Euroopan komissio on antanut 15 päivänä kesäkuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailujen tukkutason markkinoiden uudeksi sääntelyksi (COM(2016) 399). Ehdotuksen taustalla on uusi sähköisen viestinnän sisämarkkina-asetus, jonka mukaan käyttäjiltä perittävät verkkovierailujen vähittäistason lisämaksut poistetaan unionissa kesällä 2017. Nyt käsiteltävässä komission ehdotuksessa on kyse yksinomaan tukkuhintoja koskevasta lainsäädännöstä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Esitetyllä tukkuhintasääntelyn muutoksella on merkittävää vaikutusta verkkovierailupalvelujen vähittäishintojen uuden sääntelymallin taloudelliselle kestävyydelle. Asetus on sellaisenaan suoraan sovellettava eikä se siten edellyttäisi muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotuksella ei ole vaikutuksia valtion talousarvioon eikä Euroopan unionin talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen