Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2016/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 7/2016 vp; EV 99/2016 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 7/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Jennimari Huovinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5150394
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tuomareiden koulutusta koskevan uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota muun muassa uudistuksen aiheuttamiin kustannuksiin, tuomarinkoulutuslautakunnan voimavaroihin, asessorien haku- ja nimitysmenettelyyn ja uudistuksen vaikutuksiin tuomarin uran avoimuuteen ja antaa lakivaliokunnalle asiasta selvityksen sekä vuoden 2020 että vuoden 2023 loppuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 kuitenkin siten, että laki haastemieslain muuttamisesta ja oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 § tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Tuomioistuinlaki
 2. Domstolslag
 3. Laki tuomioistuinharjoittelusta
 4. Lag om domstolspraktik
 5. Laki käräjäoikeuden lautamiehistä
 6. Lag om nämndemän vid tingsrätterna
 7. Laki ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin
 8. Lag om nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol
 9. Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa
 10. Lag om rättegång i försäkringsdomstolen
 11. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen
 13. Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen
 15. Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om högsta domstolen
 17. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av lagen om högsta förvaltningsdomstolen
 19. Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om Ålands förvaltningsdomstol
 21. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
 22. Lag om ändring av rättegångsbalken
 23. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
 25. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
 26. Lag om ändring av statstjänstemannalagen
 27. Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om registret över domares bindningar och bisysslor
 29. Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain voimaanpanosta
 30. Lag om införande av lagen om registret över domares bindningar och bisysslor
 31. Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
 32. Lag om ändring av militära rättegångslagen
 33. Laki kielilain 16 a ja 26 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 16 a och 26 § i språklagen
 35. Laki haastemieslain muuttamisesta
 36. Lag om ändring av lagen om stämningsmän
 37. Laki kiinteistönmuodostamislain 243 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 243 § i fastighetsbildningslagen
 39. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 37 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
 41. Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 6 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda
 43. Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 17 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
 45. Laki avioliittolain 17 a §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 17 a § i äktenskapslagen
 47. Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 237 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 237 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 49. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 40 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
 51. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 32 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
 53. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 37 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
 55. Laki julkisten alojen eläkelain 139 §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 139 § i pensionslagen för den offentliga sektorn
 57. Laki työntekijän eläkelain 128 §:n muuttamisesta
 58. Lag om ändring av 128 § i lagen om pension för arbetstagare
 59. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 57 §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 57 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
 61. Laki yrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta
 62. Lag om ändring av 124 § i lagen om pension för företagare
 63. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n muuttamisesta
 64. Lag om ändring av 103 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
 65. Laki merimieseläkelain 125 §:n muuttamisesta
 66. Lag om ändring av 125 § i lagen om sjömanspensioner
 67. Laki kansaneläkelain 77 §:n muuttamisesta
 68. Lag om ändring av 77 § i folkpensionslagen
 69. Laki vammaisetuuksista annetun lain 36 §:n muuttamisesta
 70. Lag om ändring av 36 § i lagen om handikappförmåner
 71. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 35 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
 73. Laki työttömyysturvalain 12 a luvun 2 §:n muuttamisesta
 74. Lag om ändring av 12 a kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 75. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 76. Lag om ändring av 5 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
 77. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 78. Lag om ändring av 6 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
 79. Laki kuvaohjelmalain 32 §:n muuttamisesta
 80. Lag om ändring av 32 § i lagen om bildprogram
 81. Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 82. Lag om ändring av 4 § i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande
 83. Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 84. Lag om ändring av 6 § i lagen om besvärsnämnden för studiestöd
 85. Laki tekijänoikeuslain 61 b §:n muuttamisesta
 86. Lag om ändring av 61 b § i upphovsrättslagen
 87. Laki tavaramerkkilain 43 b §:n muuttamisesta
 88. Lag om ändring av 43 b § i varumärkeslagen
 89. Laki patenttilain 66 c §:n muuttamisesta
 90. Lag om ändring av 66 c § i patentlagen
 91. Laki mallioikeuslain 43 c §:n muuttamisesta
 92. Lag om ändring av 43 c § i mönsterrättslagen
 93. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
 94. Lag om ändring av 11 a § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
 95. Laki toiminimilain 29 b §:n muuttamisesta
 96. Lag om ändring av 29 b § i firmalagen
 97. Laki yhteismerkkilain 6 d §:n muuttamisesta
 98. Lag om ändring av 6 d § i lagen om kollektivmärken
 99. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 43 b §:n muuttamisesta
 100. Lag om ändring av 43 b § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
 101. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 44 b §:n muuttamisesta
 102. Lag om ändring av 44 b § i lagen om nyttighetsmodellrätt
 103. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 47 b §:n muuttamisesta
 104. Lag om ändring av 47 b § i lagen om växtförädlarrätt
 105. Laki puutavaran mittauksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
 106. Lag om ändring av 11 § i lagen om mätning av virke
 107. Laki maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 108. Lag om ändring av 6 § i lagen om införande av en reform av sökande av ändring i landsbygdsnäringsärenden
 109. Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 110. Lag om ändring av 3 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden
 111. Laki eräiden tuomarin ja valtuutetun esteellisyyttä koskevain säännösten soveltamisesta naiseen annetun lain kumoamisesta
 112. Lag om upphävande av lagen angående tillämpning med avseende å kvinna av vissa stadganden om jäv för domare och fullmäktig
 113. Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain kumoamisesta
 114. Lag om upphävande av lagen om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden