Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2016/75

« Tasavallan presidentin esittely 12.8.2016 11.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 70/2016 vp; EV 85/2016 vp)

HE 70/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Paula Laine-Nordström, Hallitussihteeri p.+35 8295047110
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 19 päivänä elokuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki tilintarkastuslain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av revisionslagen
 3. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av aktiebolagslagen
 5. Laki osuuskuntalain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om andelslag
 7. Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag
 9. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 10 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 10 kap. 10 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag
 11. Laki säätiölain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av stiftelselagen
 13. Laki yhdistyslain 39 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 39 § i föreningslagen
 15. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 60 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 60 § i lagen om bostadsrättsföreningar
 17. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
 19. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 39 a § i lagen om utländska försäkringsbolag
 21. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
 23. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
 25. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 128 ja 129 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 128 och 129 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
 27. Laki merimieseläkelain 191 ja 194 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 191 och 194 § i lagen om sjömanspensioner
 29. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
 30. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
 31. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun 5 §:n ja 12 luvun 13 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 9 kap. 5 § och 12 kap. 13 § i kreditinstitutslagen
 33. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 25 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
 35. Laki sijoitusrahastolain 135 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 135 § i lagen om placeringsfonder
 37. Laki sijoituspalvelulain 8 luvun 2 §:n ja 16 luvun 1 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 8 kap. 2 § och 16 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster
 39. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 6 luvun 6 §:n ja 22 luvun 8 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 6 kap. 6 § och 22 kap. 8 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 41. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
 42. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
 43. Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 35 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 35 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden
 45. Laki yliopistolain 67 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 67 § i universitetslagen
 47. Laki Kansallisgalleriasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 30 och 31 § i lagen om Nationalgalleriet