Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma VNK/2016/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Valtioneuvoston kanslia

a) Eduskunnan kirjelmä hallituksen vuosikertomuksesta 2015 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (EK 14/2016 vp; K 10/2016 vp; K 15/2016 vp) b) Eduskunnan kirjelmään liittyvät kannanotot

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Elina Normo, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160010
Asia
Eduskunta on hyväksynyt kertomuksen johdosta seuraavat kannanotot: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa toimenpideohjelmaan ne keskeiset hankkeet, joilla on harmaan talouden torjunnan kannalta merkittävää vaikutusta ja varmistaa hankkeiden toteutukseen ja toimeenpanoon riittävät voimavarat. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvityttää ulkopuolisella taholla uuden vuokrajärjestelmän ja tilankäyttöä koskevien toimenpiteiden vaikutukset vuokralaisten asemaan, toimitilatarpeisiin ja asiakastyytyväisyyteen. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää etenkin seutukaupunkien taloudellista elinvoimaisuutta ja pärjäämistä sekä julkisten tehtävien sijoittumista ja vaikutuksia alueiden talouksille joko erillisselvityksenä tai osana laajempaa aluetalouksien kehitysarviota ja raportoi eduskunnalle vuoden 2017 loppuun mennessä. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen vuosikertomuksesta 2015 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen