Valtioneuvoston asetus YM/2016/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Eeva Nurmi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250209
Asia
Asetus korvaa voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta. Sisällöltään asetus vastaa pitkälti voimassa olevaa valtioneuvoston asetusta. Asetuksessa säädetään fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelyä sekä kylmäaineiden talteenottoa suorittavan henkilöstön ja toiminnanharjoittajan pätevyysvaatimuksista. Lisäksi säädetään pätevyyden osoittamisesta, laitteiden vuotarkastuksista ja huoltopäiväkirjoista. Asetuksella laajennetaan pätevyysvaatimuksia EU-asetuksen edellyttämällä tavalla uusille toimialoille. Asetuksen määritelmät harmonisoidaan EU-säädöksen kanssa ja poistetaan EU-asetuksen kanssa päällekkäinen säätely.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista
Vaikutukset
Asetus ei vaikuta jo pätevöityneiden henkilöiden tai toiminnanharjoittajien pätevyyden voimassaoloon. Olemassa olevat koulutus- ja pätevöintijärjestelmät soveltuvat sellaisinaan uusille pätevöintiä edellyttäville aloille. Kylmäkuljetusalalla henkilöstö on suurelta osin jo vapaaehtoisesti pätevöitynyttä. Pätevöinnin laajeneminen pieniin kytkinlaitteisiin tuo vaatimuksia uusille toimialoille, esimerkiksi merenkululle. Käytännössä aluksilla ei tehdä asetuksen tarkoittamaa huoltotoimintaa, joten vaikutukset ovat vähäisiä. Määritelmien muuttaminen vaikuttaa eniten lämpöpumppuja asentavien yritysten toimintaan. Kun pätevyyttä ei aina enää edellytetä, esimerkiksi maalämpöpumppujen yleistyminen voi nopeutua. Alalla jo hankitut pätevyydet tulevat tarpeettomiksi yrityksissä, jotka toimittavat tehdasvalmiita laitteita. Toisaalta pätevöinti antaa niille mahdollisuuden myös huoltaa toimittamiaan laitteita eli niiden liiketoimintamahdollisuudet ovat laajemmat kuin yrityksen, jolla pätevöintiä ei ole.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen