Hallituksen esitys YM/2016/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

HE 128/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Erja Werdi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250312
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että ympäristönsuojelulain haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevaa sääntelyä kohtuullistetaan ja selkeytetään eräiltä osin. Muutokset koskisivat ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvia jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevaa sääntelyä. Ehdotuksen mukaan pohjavesialueella tai enintään 100 metriä vesistön tai meren rannasta sijaitsevien kiinteistöjen tulisi täyttää perustason puhdistusvaatimus 31 lokakuuta 2019 mennessä. Myös poikkeamisen myöntämisedellytyksiä ehdotetaan lievennettävän. Muilla kuin pohjavesialueella tai rannan läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen osalta perustason puhdistusvaatimuksen täyttäminen määräytyisi kiinteistökohtaisesti. Vaatimus tulisi täyttää, jos tehdään joko talousjätevesijärjestelmän korjaus- ja muutostyö tai uuden rakennuksen rakentamiseen rinnastettava korjaus- ja muutostyö. Kunta voisi edelleen antaa perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jotka perustuvat paikallisiin ympäristöolosuhteisiin. Sääntelyyn ehdotetaan myös eräitä muita säädöstasoon ja asetuksenantovaltuuksiin liittyviä muutoksia.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Vaikutukset
Kotitalouksien kannalta muutos tarkoitaa sitä, että perustason puhdistusvaatimuksen täyttämisen ajankohta määräytyy kahdella tavalla. Investoinnin määrään ehdotuksella ei olisi vaikutuksia. Ehdotetut säädösmuutokset vaikuttaisivat myös kunnan vesihuollon toimintaan ja talouteen. Haja-asutusalueilla esimerkiksi vesihuolto-osuuskuntien viemäriverkostoon liittymishalukkuuteen vaikuttavat keskeisesti myös liittymiskustannukset sekä tässä hallituksen esityksessä ehdotettu sääntely. Suunnittelu- ja asennuspalveluja tarjoavien yritysten kannalta keskeistä on, että palvelujen ja tuotteiden kysynnän oletetaan kasvavan ennen määräaikaa toteutettavissa kohteissa. Kysynnän arvioidaan vähenevän tämän jälkeen heikentäen yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, kun osa kiinteistöjen omistajista ja haltijoista tekee investoinnin joskus myöhemmin. Säädösmuutoksen suurimmat vaikutukset kohdistuvat kunnan viranomaisiin.Ehdotus lisää alkuvaiheessa yhteydenottoja sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen että rakennusvalvontaviranomaiseen. Kunnissa tulisi varautua kiinteistön omistajien yhteydenottoihin ja sitä kautta neuvonnan lisääntyvään tarpeeseen. Myös hallinnossa ja kunnissa laaditut ohjeet ja internet-aineisto tulee päivittää muutosta koskevin osin. Muutosvaiheen jälkeen kuntien hallinnollisen taakan neuvonnan osalta arvioidaan pysyvän ennallaan. Alkuvaiheessa myös viranomaisten neuvontatehtävät voivat lisääntyä jonkin verran. ELY-keskuksen ja kunnan ympäristönsuojeluvalvontaviranomaisen työmäärä voi kasvaa, jos valvontakäyntejä joudutaan tekemään enemmän.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen