Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM/2016/118

« Raha-asiainvaliokunta 1.9.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Mika Kotala, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295047033
Asia
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perimisistä maksuista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1032/1992), ja sen nojalla annetussa Patentti- ja rekisterihallituksen maksullista suoritteista annetussa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa (696/2014). Asetus on määräaikainen ja se on voimassa 1.9.2016 saakka. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista. Uusi asetus vastaisi voimassaolevaa asetusta. Se tulisi voimaan 2.9.2016 ja olisi voimassa 31.12.2017 saakka. Asetuksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon ei esitetä muutoksia. Asetuksen maksuttomia suoritteita koskevaan 3 §:ään ehdotetaan täsmennystä, joka koskee PRH:n yhteydessä toimivan teollisoikeusasiamieslautakunnan suoritteita.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
Asetuksen mukaisten maksujen kokonaiskertymäksi arvioidaan noin 44 500 000 € vuodessa. Asetuksella ei ole vaikutuksia suhteessa nykytilaan, sillä asetuksen maksutaulukkoon ei esitetä muutoksia. Myöskään 3 §:ään ehdotetulla täsmennyksellä ei ole käytännössä taloudellista merkitystä, vaan sillä pyritään ensisijaisesti yhdenmukaistamaan maksujen määräytymistä eri asiaryhmissä.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta