Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2016/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä) ja direktiivin 2009/22/EY (direktiivi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista) muuttamisesta

U 51/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Akseli Koskela, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295048267
Asia
Euroopan komissio on 25 päivänä toukokuuta 2016 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004) ja direktiivin 2009/22/EY) muuttamisesta (KOM(2016) 289 lopullinen). Ehdotuksella pyritään puuttumaan perusteettomiin maarajoituksiin (ns. geoblokkaus) ja torjumaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa syrjintää. Asetuksessa määritellään tilanteet, joissa myyjät eivät saisi estää asiakkaan pääsyä sivustolle asiakkaan kansalaisuuteen, asuin- tai sijoittautumisvaltioon perustuvalla syyllä, eivätkä uudelleen ohjata asiakasta toiselle sivustoversiolle ilman asiakkaan erillistä ennakkosuostumusta. Ehdotuksen tavoitteena olisi taata asiakkaille tavaroiden ja palvelujen parempi saatavuus sisämarkkinoilla estämällä elinkeinonharjoittajien harjoittama suora ja välillinen syrjintä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetus olisi suoraan velvoittavaa oikeutta eikä edellyttäisi muita muutoksia Suomen lainsäädäntöön kuin tarpeen säätää toimivaltaiseksi viranomaiseksi nimettävän viranomaisen tehtävistä ja valvontavaltuuksista. Asetuksen kanssa ristiriitaista kansallista sääntelyä ei ole valmistelussa tunnistettu.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen