Hallituksen esitys STM/2016/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 150/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Annika Parsons, Neuvotteleva virkamies p.029 5163596
Asia
Ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia, turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia sekä poronhoitajien sijaisavusta annettua lakia vuoden 2017 alusta voimaan tulevista työeläkejärjestelmän muutoksista johtuen. Lakeja ehdotetaan muutettavan siten, että uusi työuraeläke olisi maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen sekä poronhoitajien sijaisavun saamisen estävä etuus. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin ja turkistuottajien lomituspalveluista annettuun lakiin ehdotetaan lisättävän paikallisyksikön järjestämän lomituksen osalta lomittajien työnjohtoa sekä työturvallisuutta ja sen valvomista koskevat säännökset sekä jälkimmäiseen lakiin säännös vuosiloma-ajankohtaa koskevan ehdotuksen määräajasta. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Työturvallisuudelle asetettujen vaatimusten edellyttämisen paikallisyksikön järjestämässä lomituksessa arvioidaan vähentävän lomituspäivien määrää ja vahingonkorvausvaateita. Tämän säännöstarkennuksen arvioidaan tuovan 250 000 euron vuosittaisen säästön. Muilta osin esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen