Hallituksen esitys STM/2016/88

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalain 150 §:n muuttamisesta

HE 212/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaa siirtymäsäännöstä siten, että kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaa säännöstä sovellettaisiin työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamiseen vuoden 2019 alusta. Lisäksi kunnan ja kuntayhtymän tulisi eriyttää työterveyshuollon palvelujen kirjanpito kunnan muista terveydenhuoltopalveluista siirtymäaikana. Henkilöstön eläketurvaa koskevaa siirtymäsäännöstä ehdotetaan jatkettavaksi siten, että sitä sovelletaan vastaavasti myös ehdotetun siirtymäajan kuluessa toteutettaviin tehtävien siirtoihin. Yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvä varainsiirtoverovapaus koskisi myös siirtymäaikana tehtyjä luovutuksia. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kuntalain 150 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole merkittäviä suoria vaikutuksia valtion talousarvioon. Kuntien vastuulla oleva työterveyshuollon järjestämisvelvoite siirtyisi muodostettaville maakunnille vuoden 2019 alusta. Voimassa olevan yhtiöittämisvelvoitteen ja uudistuksen voimaantulon väliin jää kahden vuoden aika, jolloin kuntien tulisi joko yhtiöittää työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut tai luopua niiden tuottamisesta kilpailluilla markkinoilla. Kunnille syntyisi siirtymäajan jatkamisesta säästöjä yhtiön perustamiskustannusten, toiminnan lakkauttamiseen ja mahdolliseen yhtiön purkuun ja henkilöstöön liittyvien kustannusten osalta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen