Valtioneuvoston kirjelmä VM/2016/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen muuttamisesta

U 47/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Ilkka Harju, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530215
Asia
Asetus koskee muutoksia kahteen voimassa olevaan asetukseen (EuVECA, 345/2013) ja EuSEF (346/2013). Kyseiset asetukset ovat lähes samansisältöisiä, joskin EuSEF on hieman yksityiskohtaisempi. Ehdotetut muutokset ovat kuitenkin samansisältöisiä. Asetuksen pääasiallinen tavoite on parantaa edellytyksiä pienyritysten rahoitukselle täsmentämällä sääntelykehikkoa, jossa EuVECA-rahastojen ja EuSEF-rahastojen kautta voitaisiin ohjata rahoitusta ja osaamista erityisesti kasvuyrityksiin. Tällä tavoin voitaisiin edistää talouskasvua, työllisyyttä, innovaatioita, tutkimus- ja kehitysinvestointeja, yrittäjyyttä ja unionin kilpailukykyä. Asetuksen mukainen sääntely ei ole pakottavaa vaan valinnainen niille toimijoille, joiden on rekisteröidyttävä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin (2011/61/EU) mukaisesti. Asetuksessa valinnan mahdollisuus EuVECA-rahastojen ja EuSEF-rahastojen hoitamisesta ulotetaan myös toimiluvallisiin vaihtoehtorahastojen hoitajiin. Vaihtoehtorahastojen hoitajat saisivat, valitsemalla asetuksen noudattamisen, oikeuden markkinoida Euroopassa rajan yli hallinnoimaansa rahastoa kevyemmin vaatimuksin kuin mainitun direktiivin mukaisen toimiluvan piiriin nykyisin kuuluvat vaihtoehtorahastojen hoitajat. Asetus liittyy komission hankkeisiin EU:n pääomamarkkinaunionista, Euroopan investointiohjelmasta (ESIR), tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta (Horisontti 2020) ja sisämarkkinastrategiasta. Komissio on näistä syistä aikaistanut EuVECA ja EuSEF -asetusten tarkistuslausekkeen toteuttamista vuodella.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä suoria taloudellisia vaikutuksia Suomeen eikä valtion talouteen. Suomessa toimii tällä hetkellä yksi EuVECA-rahasto ja yksi EuSEF-rahasto sekä 64 muuta Finanssivalvontaan rekisteröitynyttä vaihtoehtorahastojen hoitajaa. Vaihtoehtorahastojen hoitajille on myönnetty 16 toimilupaa. Rahastoyhtiöille, joista suurin osa toimii myös vaihtoehtorahastojen hoitajina, on myönnetty 28 toimilupaa. Euroopan unionissa EuVECA-rahastoja on rekisteröity 70 ja EuSEF-rahastoja vain neljä. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin mukaisesti rekisteröitymisvelvolliset voivat halutessaan hakeutua asetuksen soveltamisalaan. Asetuksella ei siten tältä osin ole merkittäviä suoria vaikutuksia kotimaisiin yrityksiin. Asetuksen vaikutukset riippuvat yhtäältä siitä, käyttävätkö rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat EuVECA- ja EuSEF -asetusten jo nyt mahdollistamaa valintaoikeutta tulla asetusten soveltamisalaan. Tämä mahdollisuus voi olla aikaisempaa houkuttelevampi, koska kyseisten asetusten eräitä jäykkyyksiä vähennetään ja rahastojen oikeusturvaa lisätään. Toisaalta mahdollisuus siihen, että toimiluvalliset vaihtoehtorahastojen hoitajat voivat ryhtyä hoitamaan EuVECA ja EuSEF -rahastoja, on merkitykseltään suurempi. Jos tätä mahdollisuutta enemmänkin käytetään, asetuksen vaikutukset Suomessa ovat suurempia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen