Hallituksen esitys LVM/2016/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivavarustelain muuttamisesta

HE 127/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Jenni Rantio, Neuvotteleva virkamies p.029 5342003
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivavarustelakia. Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin 2014/90/EU muutosten kansallista lainsäädäntöä edellyttävät säännökset. Esitys sisältää täsmennyksiä laivavarusteeseen kohdistuviin ja varusteen tietojen säilyttämiseen liittyviin vaatimuksiin sekä uusia ruorimerkkiä koskevia säännöksiä. Esitys sisältää myös laajennuksia valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeuteen ja velvollisuuteen toimittaa tietoja Euroopan komissiolle sekä Liikenteen turvallisuusviraston todistuksenantovelvollisuuteen. Velvollisuus korjata viallisia, puutteellisia tai vaarallisia laivavarusteita esitetään ulotettavaksi laivavarusteen tuojaan ja jakelijaan. Esityksessä ehdotetaan muutoksia myös ilmoitetun laitoksen nimeämisedellytyksiin sekä laitoksen tehtäviin. Liikenteen tuvallisuusvirasto nimeäisi jatkossa ilmoitetut laitokset liikenne- ja viestintäministeriön sijaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi laivavarustelain muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys lisäisi laivavarusteen valmistajan hallinnollisia velvoitteita siltä osin, kun on kyse laivavarustetta koskevien asiakirjojen säilyttämisestä. Valmistajan lisäksi laivavarusteen tuojalla ja jakelijalla olisi jatkossa vastuu tehdä viallisia, puutteellisia tai vaarallisia laivavarusteita koskevat korjaavat toimenpiteet. Esitys myös laajentaisi ilmoitetun laitoksen velvollisuutta toimittaa tietoja valvontaviranomaiselle, Euroopan komissiolle tai Euroopan unionin jäsenvaltioille. Esitys vähentäisi Liikenteen turvallisuusviraston tarvetta antaa määräyksiä, sillä jatkossa luettelo laivavarustedirektiivin soveltamisalaan kuuluvista laivavarusteista annetaan Euroopan komission täytäntöönpanosäännöksinä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen