Valtioneuvoston asetus OM/2016/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Päivi Tiainen-Hyrkäs, Hallitussihteeri p.029 516001
Asia
Oikeusapulain 17 a §:ssä (12.8.2016/650), joka tulee voimaan 1.9.2016, säädetään, että kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa avustajalle vahvistetaan kohtuullinen asiakohtainen palkkio avustajan tehtävien hoidosta. Valtioneuvoston asetuksella tulee säätää tarkemmin asiakohtaisen palkkion määrästä. Esityksessä ehdotetaan, että asiakohtainen palkkio hallintomenettelyvaiheessa olisi asian vaativuudesta riippuen 300 - 900 euroa, hallinto-oikeudessa 400 - 1300 euroa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 200 - 1000 euroa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan syyskuun 15 päivä 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Sen tarkoituksena on yhtenäistää palkkioperusteita ja sujuvoittaa avustajan palkkion määräämistä oikeusaputoimistossa ja tuomioistuimessa kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen