Valtioneuvoston kirjelmä VM/2016/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) n:o 952/2013 muuttamisesta meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta (unionin tullikoodeksin muutos)

U 48/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Jere Lumme, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530041
Asia
Euroopan unionin komissio on 19 päivänä heinäkuuta 2016 antanut ehdotuksen Euroopan parla-mentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta, COM(2016) 477 final. Tarkoituksena on korjata 136 artiklassa havaitut selkeät virheet. Nykyisessä muodossa artiklan on havaittu vapauttavan tavaran esittämisvelvollisuudesta maahantuonnin yhteydessä liian laajasti, mikä vaarantaa tavaroiden tehokkaan tullivalvonnan.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
LAINSÄÄDÄNTÖ: Unionin tullikoodeksi on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Ei lainsäädäntövaikutuksia. TALOUDELLISET: Muutoksen tarkoituksena on varmistaa tuontitullin ja muiden maksujen asianmukainen kantaminen korjaamalla lainsäädäntöön jäänyt virhe. Muutos vähentää mahdollisuutta tahalliseen tai tahattomaan tullin ja muiden maksujen kiertämiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen