Hallituksen esitys MMM/2016/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle taimiaineistolain muuttamisesta

HE 126/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162234
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taimiaineistolakia (1205/1994) komission täytäntöönpanodirektiivien 2014/96/EU, 2014/97/EU ja 2014/98/EU täytäntöönpanemiseksi. Lakiin lisättäisiin perussäännökset markkinoitavien puutarhakasvien taimiaineiston lajikeluettelosta ja luetteloon hyväksymisen edellytyksistä sekä taimiaineiston näytteiden tutkimuksia tekevistä laboratorioista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen taimiaineistolain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksen vaikutukset arvioidaan nykytilaan verrattuna vähäiseksi. Puutarhakasvien taimiaineiston lajikeluettelon arvioidaan muodostuvan suppeaksi pienen markkina-alueen johdosta ja taimiaineistotuhoojien analyysien tekemiseen hakevien laboratorioiden määrän hyvin rajalliseksi. Esitys voidaan panna täytäntöön ja toteuttaa valtiontalouden kehyksen ja vuoden 2017 talousarvioesityksen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen