Hallituksen esitys TEM/2016/122

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

HE 147/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Karoliina Anttonen, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295064114
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta. Esityksen keskeinen tavoite on kompensoida sähköintensiiviselle teollisuudelle päästöoikeuden hintavaikutusta sähkön hintaan. Laissa määritellyt toimialat voisivat saada valtiolta tukea, jonka suuruus riippuisi muun muassa päästöoikeuden hinnasta sekä tuen saajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä. Lain voimaantulo edellyttää, että Euroopan unionin komissio on hyväksynyt lakiehdotukseen sisältyvän valtiontuen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Tuki turvaisi omalta osaltaan Suomen sähköintensiivisen vientiteollisuuden kilpailukykyä. Tuki tasoittaisi kilpailuasetelmaa suhteessa jäsenvaltioihin, jotka ovat ottaneet vastaavan järjestelmän käyttöön. Tukiohjelman vaikutukset kohdentuisivat ensisijaisesti metsä-, metalli- ja kemianteollisuuteen. Tuki maksettaisiin momentin 32.60.46 arviomäärärahasta vuosina 2017-2021. Tuen määrä olisi arviolta 43 milj. euroa vuosina 2017-2019, 46 milj. euroa vuonna 2020, ja 56 milj. euroa vuonna 2021.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen