Hallituksen esitys YM/2016/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista

HE 156/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Meri Pensamo, Hallitussihteeri p.+35 8295250055
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista. Samalla asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annettu laki kumottaisiin. Ehdotetun lain mukaisilla avustuksilla parannettaisiin iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen sekä edistettäisiin asuinrakennuskannan esteettömyyttä. Valtionapuviranomaisena avustuksissa toimisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET Avustukset pienentävät saajalle toimenpiteestä aiheutuvaa kustannusrasitetta ja kannustavat siten investointeihin. Kun valtionapuviranomaisen tehtävät siirretään lähes kokonaan ARA:lle, kunnille ei jatkossa aiheudu avustuksista vähäistä suurempia kustannuksia. ARA:lle ei ole osoitettavissa tehtävään lisäresursseja, joten nettosäästö julkiselle taloudelle olisi siten Kuntaliiton asiantuntija-arvion perusteella arvioituna hieman alle 3,5-4 miljoonaa euroa. Avustuksiin valtion talousarviossa osoitettava määräraha (mom. 35.20.55) ja mahdollisesti valtion asuntorahastosta (mom. 35.20.60) osoitettava myöntämisvaltuus päätetään vuosittain valtion talousarvion yhteydessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen