Hallituksen esitys STM/2016/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta

HE 154/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Erkki Papunen, Hallitussihteeri p.029 5163298
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan tai kuntayhtymän järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluista aiheutuvat kustannukset korvattaisiin niille vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen 15 prosentin sijasta vähintään 10 prosenttia. Ehdotettu lainmuutos laajentaisi korvauksen saajien piiriä ja edesauttaisi ikääntyneiden sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan kotipalvelun, asumispalvelujen, liikkumista tukevien palvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin. Sotilasvammalakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista aiheutuvat kustannukset voitaisiin korvata niille Ruotsissa vakituisesti asuville Suomen sotien 1939—1945 johdosta vahingoittuneille ja sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen vähintään 15 prosentin sijasta vähintään 10 prosenttia. Lisäksi edellä mainituille henkilöille voitaisiin korvata yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuonna 2017 asiakkaina kunnan avopalvelujen piirissä on keskimäärin noin 440 sotainvalidia, joilla on 10 prosentin työkyvyttömyysaste. Vuonna 2018 heitä arvioidaan olevan 350. Sotilasvammalain 6 §:n muuttaminen ja kohdentaminen sotainvalideille 1.1.2017 alkaen aiheuttaisi lisäkustannuksia vuonna 2017 arviolta 4,7 milj. euroa ja vuonna 2018 noin 3,7 milj. euroa. Ruotsissa asuu tällä hetkellä 18 henkilöä, joilla on Suomen sotien 1939—1945 johdosta aiheutunut sotilasvammalain mukainen 10 prosentin työkyvyttömyysaste. Avopalveluista ja ateriakorvauksesta johtuvien kustannusten arvioidaan olevan 98 000—112 000 euroa vuonna 2017.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen