Hallituksen esitys SM/2016/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta

HE 157/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Veli-Pekka Hautamäki, Pelastusylitarkastaja, esittelijä p.029 5488419
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Pelastusopistosta annettua lakia ja Poliisiammattikorkeakoulusta annettua lakia siten, että ammattikorkeakoulututkintoon johtavan pelastustoimen päällystökoulutuksen koulutusvastuu siirrettäisiin Savonia -ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle. Pelastusalan ammattikorkeakoulutus siirtyisi hallinnollisesti osaksi sisäministeriön hallinnonalaa. Esityksellä on vaikutuksia valtion vuoden 2017 talousarvioon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksen laeiksi Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Koulutuksen siirtäminen Savonia -ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle edellyttäisi vuosien 2000, 2001 ja 2002 talousarvioissa sisäministeriön pääluokasta (pl 26) opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokkaan (pl 29) siirrettyjen määrärahojen palauttamista pääluokkaan 26. Rahasiirron jälkeen kaikki pelastustoimen koulutus rahoitettaisiin sisäministeriön pääluokasta ja pelastustoimen toimintamenoista. Palautettavan määrän suuruudeksi esitetään esitysehdotuksessa tarkemmin mainituilla perusteilla 1.202.000 euroa. Määrärahan palautus ehdotetaan toteutettavaksi vuoden 2017 talousarviomenettelyssä pysyvänä siirtona pääluokasta 29 pääluokkaan 26.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen