Määrärahan jako TEM/2016/125

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Rakennerahasto-ohjelman sekä pk-yritysaloiteohjelman vuonna 2016 ennakkobudjetoitujen myöntämisvaltuuksien jako

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Kari Kainulainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064950
Asia
Päätöksellä jaettaisiin vuoden 2016 II lisätalousarviossa momentille 32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin, arviomääräraha) ennakkobudjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämisvaltuutta yhteensä 45 481 000 euroa välittäville toimielimille käytettäväksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman sekä pk-yritysaloiteohjelman toteutukseen sekä lisäksi vuoden 2016 talousarviossa budjetoitua myöntämisvaltuutta 5 727 000 euroa pk-yritysaloiteohjelman toteutukseen. Alueellisesti päätettävissä olevaa ESR-myöntämisvaltuutta jaettaisiin ohjelmakauden alussa sovittujen maakuntien välisten jakosuhteiden mukaisesti välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville rakennerahasto-ELY-keskuksille sekä teknisen tuen osuutta työ- ja elinkeinoministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin hankkeisiin liittyviä nyt jaettavien valtuuksien siirtoja alueiden välillä EURA 2014 -tietojärjestelmässä. Pk-yritysaloiteohjelman osuudet jaettaisiin työ- ja elinkeinoministeriölle. Ehdot rahoituksen käytölle määritellään rahoitussopimuksella hallintoviranomaisen ja Euroopan Investointirahaston kesken.
Esitys
Valtioneuvosto päättää EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuuden vuonna 2016 ennakkobudjetoitujen myöntämisvaltuuksien jaosta välittävien toimielimien käytettäväksi Suomen rakennerahasto-ohjelman sekä pk-yritysaloiteohjelman toimeenpanoon ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön siirtämään valtuuksia alueiden välillä ylimaakunnallisissa hankkeissa (RV)
Vaikutukset
Myöntämisvaltuuksilla toteutetaan valtioneuvoston 23.1.2014 ja EU-komission 11.12.2014 hyväksymän Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaista hanketoimintaa sekä valtioneuvoston 14.1.2016 ja EU-komission 26.5.2016 hyväksymän pk-yritysaloiteohjelman toimenpideohjelman ”Suomen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi” mukaista toimintaa. Rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on 1 170 uuden yrityksen ja 12 310 uuden työpaikan syntyminen ohjelmakauden aikana. Pk-yritysaloiteohjelman tavoitteena on edistää pk-yritysten rahoitusta kattamalla osittain luottolaitosten riskiä lainatakauksilla. TALOUDELLISET: Kuluvan vuoden talousarviossa ja lisätalousarvioissa momentilta 32.50.64 kattamatta jäävän myöntämisvaltuuden maksatuksiin tarvittavat arviomäärärahat budjetoidaan vuosien 2017, 2018 ja 2019 talousarvioihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen