Hallituksen esitys STM/2016/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 163/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Pekka Humalto, Neuvotteleva virkamies p.029 5163193
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Naisten tasa-arvoisen kohtelun ja työllistymisen edistämiseksi ehdotetaan naispuolisen työntekijän perhevapaista työnantajille aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia tasattavaksi 2 500 euron kertakorvauksella. Tuki ehdotetaan maksettavaksi työnantajille, jotka maksavat työ- tai virkaehtosopimuksen taikka työsopimuksen perusteella palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta äitiysrahakauden aikana. Lisäksi edellytetään, että työ- tai virkasuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden alkua ja että se perustuu vähintään vuodeksi tehtyyn työsopimukseen. Sen lisäksi työajan tulee olla äitiysrahakauden alkaessa vähintään 80 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta. Tukea ehdotetaan maksettavaksi vastaavin edellytyksin myös adoptioäidin työnantajalle, jos palkkaa maksetaan adoptioäidin vanhempainrahakauden aikana. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017. Ehdotettu muutos liittyy hallituksen kustannuskilpailukykyä vahvistaviin toimiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Kansaneläkelaitoksen tilastojen mukaan vuonna 2014 maksettiin kyseisenä vuonna päättyneiden päivärahakausien aikana palkkaa 20 000 äidille. Lisäksi tietyillä aloilla on käytäntönä, että työnantaja maksaa palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen. Voidaan arvioida, että kertakorvauksen piirissä olisi vuositasolla noin 30 000 työnantajaa. Näin ollen uudistuksen aiheuttama vuotuinen lisäkustannus työtulovakuutukselle olisi noin 75 miljoonaa euroa. Kansaneläkelaitoksen toimintakuluja uudistuksen on arvioitu lisäävän arviolta miljoona euroa. Uudistuksen aiheuttamat kustannukset kohdistuvat julkiseen talouteen. Uudistus rahoitetaan sairausvakuutuksen työtulovakuutuksesta. Esityksen mukaan uudistuksella tasattaisiin työnantajille aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia. Tämän mukaisesti on tarkoituksenmukaista, että uudistuksesta aiheutuvat kustannukset rahoitettaisiin työnantajien rahoittamalla vakuutusmaksuosuudella. Uudistuksen arvoidaan aiheuttavan työnantajien vakuutusmaksuosuuteen 0,10 prosenttiyksikön korotustarpeen. Uudistuksen voimaantulosta johtuen kustannusten arvioidaan olevan 45 miljoonaa euroa vuonna 2017, jolloin työnantajien sairausvakuutusmaksua tulisi korottaa 0,06 prosenttiyksikköä vuonna 2017.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen