Hallituksen esitys SM/2016/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 132/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Jouni Laiho, Hallitusneuvos p.029 5488225
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia siten, että jatkossa rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämisen johdosta ainoastaan yhdellä rahapeliyhtiöllä, jonka nimi olisi Veikkaus Oy, olisi yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa. Laissa säädettäisiin yhtiön hallintoneuvostosta sekä yhtiön toiminnan rajoituksista. Rahapelien toimeenpanomuotojen määrittelyä koskevien muutosten myötä uusi rahapeliyhtiö voisi toimeenpanna uudentyyppisiä, virtuaalisesti toteutettuja rahapelejä sekä erilaisten rahapelien yhdistelmiä. Säännöksiä rahapeliasioiden neuvottelukunnan tehtävästä muutettaisiin. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Arpajaislaissa säädettäisiin muun muassa rahapeliyhtiön tuoton jakamisesta eri käyttötarkoitusten kesken ja tuoton ottamisesta valtion talousarvioon. Avustusten jakamiseen sovellettaisiin jatkossa valtionavustuslakia myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön osalta. Arpajaislaissa säädettäisiin myös sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettavasta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta sekä sen tehtävien hoitamisesta valtiolle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Esityksessä ehdotetaan arpajaislain muutoksista johtuvia muutoksia 25 muuhun lakiin, jotka kuuluvat muiden ministeriöiden toimialaan. Esitysluonnoksesta on järjestetty laaja lausuntokierros. Ehdotusta rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämisestä pidettiin kannatettavana. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.  
Esitys
Valtioneuvoston antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Vaikutukset valtion talousarvioon huomioidaan hallituksen esityksessä vuoden 2017 talousarvioksi ja tulevissa talousarvioesityksissä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen