Hallituksen esitys VM/2016/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta

HE 139/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Terhi Järvikare, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530113
Asia
Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annettaisiin mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetulla muutoksella voitaisiin parantaa pienyritysten maksuvalmiutta veronsuoritusvelvollisuuden siirtyessä eteenpäin siihen ajankohtaan, kun yritys saa myynnistään maksun asiakkaalta. Menettelyyn siirtyviä yrityksiä arvioidaan olevan noin 190 000 kappaletta. Järjestelmään siirtymisestä aiheutuisi valtiolle siirtymävaiheessa noin 105 miljoonan kertaluonteinen arvonlisäveromenetys sekä jatkuvaluonteisesti korkotulojen menetyksiä arviolta 0,5—1 miljoonaa euroa vuodessa. Maksuperusteisuuteen siirtymisen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä hallinnollisia kustannuksia yrityksille eikä aiheuttavan Verohallinnon lisärahoitustarvetta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen